Regulamin

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
1.  Administratorem danych osobowych osób, od których przyjęto w komis artykuły sportowe, jest Komis Sportowy Nordmind Michał Bartosiński z siedzibą w Warszawie, ul. Okrzei 23/58 03-715, NIP: 1181796166, REGON: 146493297
2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby administratora.

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  wykonania umowy komisu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pt. b dalej: RODO)
b)  spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pt. c RODO)
c)  dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową komisu (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 pt f RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń)

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

a)  rozwiązania umowy komisu (sprzedaż produktu)
b)  przedawnienia roszczeń z tytułu umowy komisu,
c)   wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
6.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.  Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy komisu.

10. Postanowienia końcowe

a)  Regulamin niniejszy stanowi integralną część kontraktu komisu.
b)  Przez podpisanie kontraktu komisu Komitent wyraża zgodę na wszystkie warunki akcji handlowej zawarte w niniejszym regulaminie.
c)  Klienci komisu sportowego przystępują do niej w sposób dobrowolny mając świadomość regulaminu i zasad.
d)  Artykuły nabyte w komis sportowy nie podlegają zwrotom ani wymianie. Każdy produkt zakupiony w komisie przechodzi pierwszy darmowy serwis.